27 de desembre 2007

trobades mensuals 2008

Les dates que aquesta associació té programades per a l’intercanvi de plaques de cava durant l’any 2008, son les següents:

16 de gener ­– 20 de febrer – 19 de març – 16 d’abril – 21 de maig – 18 de juny - 16 de juliol – 17 de setembre – 15 d’octubre – 19 de novembre i 17 de desembre.

( cada tercer dimecres de mes, de 19 a 21 hores. )

Tot això, serà sempre en la nostra seu social de GAVÀ, carrer Sarrià núm. 9 (Centre Cultural)
A més, el 28 de Juny i dintre de la Fira d’identitats, (plaça Balmes) disposarem d’una carpa ó estand, dedicada al col·leccionisme i intercanvi de plaques de cava, a on els nous col·leccionistes podran proveir-se de plaques donades per col·laboradors i socis de la nostra entitat
Esperem la vostra visita.

sopar de sant antoni

Dintre de les festes de Sant Antoni, està previst el sopar de germanor, que serà el dissabte 19 de gener a les 21 hores, al Hotel Senator, Cardenal Reig, 11 de Barcelona.

La nostra Associació, te previst d’anar al sopar, per tant, si estàs interessat, posa’t en contacte amb nosaltres el mes aviat possible, (fins el 13 de gener, i supeditat a disponibilitat de places) ja que s’ha de reservar taula.

N’hi haurà premis de plaques i regals per a tots els assistents.

A més a més, podríem compartir cotxe.

Salutacions

12 de desembre 2007

estatuts

Estatuts: AMICS PLAQUES DE CAVA DE GAVÀ

TÍTOL I

DENOMINACIÓ

CAPÍTOL I

OBJECTE, NATURALESA I FUNCIONS

Article 1
1.- Amb el nom AMICS PLAQUES DE CAVA DE GAVÀ, es constitueix l’associació sense cap ànim de lucre, en règim d’autonomia i en el camp delimitat per la legislació vigent.
Article 2
1.- L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar dels seus béns i cabals i dels fins que es proposa.
Article 3
1.- La finalitat de l’Associació és de promoure, organitzar i coordinar trobades d’intercanvi de plaques de cava.2.- Aprofundir en el coneixement de la historia, el present i l’evolució de les plaques de cava.3.- Fomentar el seu col·leccionisme i la relació entre els interessats en el tema.4.- Recollir i difondre informació al voltant de les plaques de cava.
Article 4
1.- El domicili social s’estableix a Gavá (Barcelona), carrer de Sarrià num. 9, propietat de la Parròquia de Sant Pere de Gavà, y conegut amb el nom de “Centre Cultural”
2.- El domicili podrà ésser traslladat dins de la mateixa Vila, sempre que sigui aprovat per l'Assemblea General.
Article 5
1.- L’àmbit i extensió de l’Associació serà a Gavà o qualsevol indret de Catalunya.

CAPÍTOL II

DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ. LLURS DRETS I OBLIGACIONS

Article 6
1.- Podrà formar part de l'Associació qualsevol persona física i jurídica, relacionada amb el col·leccionisme de plaques de cava, amb la finalitat de fer intercanvis entre els col·leccionistes.
Article 7
* Els drets que corresponen als membres de l'Associació són els següents:
1.- Assistir a les reunions de l'Assemblea General, amb dret a veu i vot.2.- Elegir o ser elegit per als llocs de representació o exercir càrrecs directius.3.- Exercir la representació que hom li confereix en cada cas.4.- Intervenir en el govern i en les gestions, com també en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.5.- Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que consideri que pugui fer més eficaç la realització dels objectius bàsics.6.- Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'Associació.7.- Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.8.- Formar part dels grups de treball.
Article 8
* Els deures dels membres de l'Associació són:
1.- Ajustar llur actuació a les normes estatutàries.2.- Complir els acords de l'Assemblea General i els que marqui la Junta Directiva.3.- Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de l'Associació.4.- Participació activa a les reunions.
Article 9
* Són causa de baixa de l'Associació.
1.- Per voluntat de l’interessa’t mateix, comunicada per escrit a la Junta Directiva.2.- No complir les obligacions estatutàries.3.- Per manca de pagament de les quotes de l’Associació.4.- La desvinculació o desinterès per les activitats l’Associació.

CAPÍTOL III

REGIM DISCIPLINARI

Article 10
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l'Associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un Instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

TÍTOL II

DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ

CAPÍTOL I

L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 11
1.- L'Assemblea General és l’òrgan sobirà de l'Associació, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta.2.- Els membres de l’associació reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes propis de la competència de l'Assemblea.3.- Integren l'Assemblea General els membres de la Junta Directiva i tots els socis al corrent de pagament de les quotes establertes.4.- Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els dissidents i els que, tot hi ésser-hi presents, s’hagin abstingut de votar.
Article 12* l'Assemblea General té les facultats següents:
1.- Esmenar els estatuts de l'Associació.2.- Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.3.- Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.4.- Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos i la memòria anual d’activitats.5.- Elegir els membres de la Junta Directiva, com també destituir-los i substituir-los.6.- Establir les línies generals d’actuació que permetin a l’entitat complir els seus fins.7.- Dissoldre i liquidar l’Associació.
* La relació de les facultats indicades en aquest article té caràcter merament enunciatiu i no implica cap mena de limitació a les àmplies atribucions de l'Assemblea General.
Article 13
1.- La convocatòria de l'Assemblea General ordinària es farà com a mínim una vegada a l’any.2.- L'Assemblea General es reunirà en caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciti un nombre d’entitats que representi, pel cap baix, un 20% de la totalitat.
Article 14
1.- La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit i dirigida al president de cada entitat i amb una anticipació de 3 dies com a mínim. En la mesura que es pugui, la convocatòria establirà el dia, l’hora, el lloc de la reunió i l’ordre del dia.2.- El president de l'Associació presidirà les reunions de l'Assemblea General. Si es troba absent, el substituirà, el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari aquell que ho sigui de la Junta Directiva. 3.- El secretari redactarà l’acta de cada reunió, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acord que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.
Article 15
1.- L'Assemblea General quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, amb l’assistència d’un mínim d’un 25% d’entitats degudament representades, a part del cas que preveu el tercer paràgraf de l’article 15è del estatuts.2.- La segona convocatòria s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera, essent suficient, en aquest cas, que hi assisteixi el President, el secretari i dos vocals com a mínim.
Article 16
1.- A les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot per cada associat major d’edat.
2.- Els acords es prendran per majoria de vots presents.3.- Per adoptar acords sobre la separació de membres de la Junta Directiva i la dissolució de l’associació, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents.4.- Els Estatuts podran ser modificats o reformats per l’acord de l'Assemblea General en convocatòria extraordinària amb la votació favorable de les dues terceres parts dels assistents.

CAPÍTOL II

LA JUNTA DIRECTIVA

Article 17
1.- La Junta Directiva té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats de l’entitat, com també de gestionar-ne el funcionament.2.- La Junta Directiva està formada per un President, un Secretari, un Tresorer, un mínim d’un Vocal i un màxim de cinc.
Article 18
1.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva s’ha de realitzar per un període de 5 anys.2.- Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal.3.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l'Assemblea General, per sufragi lliure i secret dels associats.4.- La Junta Directiva farà la convocatòria de les eleccions, de l'Assemblea General amb una carta adreçada a tots els associats.5.- Els càrrecs de la Junta Directiva en cap cas poden tenir compensació econòmica.
Article 19
* La Junta Directiva posseeix les facultats següents:
1.- Representar, dirigir i administrar l'Associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.2.- La presentació a l'Assemblea General de la memòria sobre les activitats de l'Entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i l’estat de comptes, els pressupostos i la programació de l’exercici següent.3.- Portar a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir subvencions i altres ajuts.4.- Contractar els empleats que pugui tenir l'Entitat.5.- Obrir comptes corrents, llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits. La disposició dels fons es determinarà en l’article 29.
6.- Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb tota normalitat.7.- Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l'Associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.8.- Nomenar el vocal de la Junta Directiva que s’haurà d’encarregar de cada grup de treball, a proposta d’aquest mateix grup.
Article 20
1.- La Junta Directiva ha de ser convocada pel seu President, per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per semestre.
Article 21
1.- La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si hi ha quòrum de la meitat més un dels membres que la componen.2.- Els acords de la Junta Directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents.3.- Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.
Article 22
1.- La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

CAPÍTOL III

EL PRESIDENT DE L’ENTITAT

Article 23
* Són pròpies del President les funcions següents:
1.- Dirigir i representar legalment l'Entitat, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.2.- Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.3.- Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.4.- Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l'Entitat.5.- Les atribucions restants pròpies dels càrrec i les que li delegui tant l'Assemblea General com la Junta Directiva.6.- El President serà substituït en cas d’absència o malaltia, pel Vocal de més edat de la Junta.

CAPÍTOL IV

DEL TRESORER I DEL SECRETARI

Article 24
1.- El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’entitat; l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a la Junta Directiva; portarà el llibre de "caixa"; pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel President i ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi. Article 25
1.- El Secretari ha de custodiar la documentació de l’entitat, aixecar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva i redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar.

CAPÍTOL V

DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL
Article 26
1.- De la creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, n’assabentaran i plantejaran a la Junta Directiva els membres de l’assemblea que vulguin formar-lo, els quals explicaran les activitats que s’ha proposat dur a terme. la Junta Directiva ho aprovarà i només se’n podrà denegar la constitució, amb el vot en contra de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball, sempre que compti amb un grup mínim de dues entitats ja siguin culturals o esportives. La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball i, un cop al semestre, l’encarregat presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

TÍTOL III

CAPÍTOL I

RÈGIM ECONÒMIC

Article 27
* L'Associació no té patrimoni fundacional.
Article 28
* Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran:
1.- De les quotes dels seus associats.2.- De donacions, herències o llegats.3.- De les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos.
Article 29
1.- L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el dia 31 de desembre.
Article 30
1.- Als comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi hi figuraran sempre la signatura del President, del Tresorer i del Secretari; per disposar dels seus fons n’hi haurà prou amb dues signatures conjuntament.

CAPÍTOL II

OBLIGACIONS DOCUMENTALS

Article 31
* Integren el règim documental i comptable:
1.- El llibre d’actes.2.- El llibre de registre d’associats3.- Els llibres de comptabilitat.4.- Els balanços i comptes de pèrdues i guanys i la memòria econòmica.

TÍTOL IV

DISSOLUCIÓ DE L'ENS

Article 32
1.- L'Associació podrà ésser dissolta si ho acorda l'Assemblea General convocada expressament per a aquest fi amb caràcter extraordinari.
Article 33
1.- Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació que doni als béns i drets de l’entitat, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.2.- L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora, sempre que ho cregui necessari.3.- Els membres de l’entitat estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.4.- El romanent net i altres béns que resultin de la liquidació es lliuraran a una o varies entitats de la Vila de Gavà, sense ànim de lucre.5.- Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els punts anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

GAVÀ, a 23 d’abril de 2006

El President. - signat
El Secretari. - signat

dinar tárrega


Una vez cerrada la admision para el desplazamiento a la Trobada de Tárrega, somos 5 las personas que representaremos a nuestra Associació.

Esperemos que el buen tiempo nos acompañe y así poder disfrutar de nuestra estancia en esa Ciudad.

22 de novembre 2007

xapes.net


Xapes.net, te previst la Trobada 3r. Aniversari per el proper dissabte dia 15 de desembre, de 9:30 a 13:30 hores i a continuació, a partir de les 14 hores, dinar d’Aniversari, a Tàrrega.

La nostra Associació, te previst d’anar tant a la trobada com al dinar, per tant, si estàs interessat, posa’t en contacte amb nosaltres el mes aviat possible, ja que s’ha de reservar taula.

A més a més, podríem compartir cotxe.

Salutacions.

03 d’agost 2007

visita caves


El passat 17 de Juny, un grup de 15 persones, entre socis, amics i familiars de la nostra associació, ens desplacem fins al Plà del Penedés per a visitar les instal·lacions de Caves Nadal, visita que ja teníem programada per a les 11 hores.

A les 9,30 hores, tal com teníem previst, vam efectuar la nostra sortida cap al Plá del Penedés, gaudint del paisatge que ens oferia la ruta seleccionada, Bruguers, Begues i Vilafranca del Penedés, on ens desviem cap a la nostra destinació, El Plà.

Comencem la nostra visita entre vinyes i, seguidament iniciem un recorregut per a conèixer les diferents etapes del procés d'elaboració del cava. Caminant pel laberint de galeries on reposen les ampolles esperant la transformació de vi en cava, arribem a la finalització del nostre recorregut, i com no podia faltar, a una degustació de diversos tipus de cava.

Tota la visita, va ser molt agradable i amena.

Posteriorment i per a reposar forces, ens dirigim cap a la Garrofa, restaurant envoltat de vinyes, on ja teníem la nostra reserva, assaborim un deliciós menjar i, com no podia faltar, regat amb un bon cava.

A l'hora convinguda, vam regressar a Gavà.

31 de juliol 2007

per contactar amb nosaltres


e-mail : aplacagava@yahoo.es

Web :
www.aplacagava.blogspot.com

Telèfon : Alfonso Madrid – 659 987 530

vols canviar plaquesVOLS CANVIAR PLAQUES
DE CAVA ?

VINE AL

CENTRE CULTURAL DE GAVÀ

carrer SARRIÀ, 9 - GAVÀ
Paral·lel a la rambla

CADA TERCER DIMECRES DE MES
DE 19 A 21 HORES

informació : Alfonso Madrid
tel. : 659 987 530

30 de juliol 2007

trobades 2007


Les dates que aquesta associació té programades per a l’intercanvi de plaques de cava durant l’any 2007, es el següent:

17 de gener ­– 21 de febrer – 21 de març – 18 d’abril – 16 de maig – 21 de juny - 18 de juliol – 19 de setembre – 17 d’octubre – 21 de novembre y 19 de desembre.

( cada tercer dimecres de mes, de 19 a 21 hores. )

El 30 de Juny i dintre de la Fira d’identitats, (plaça Balmes) disposarem d’una carpa ó estand, dedicada al col·leccionisme i intercanvi de plaques de cava, a on els nous col·leccionistes podran proveir-se de plaques donades per col·laboradors i socis de la nostra entitat.

l’1 de juliol, diumenge, i coincidint amb la Festa Major de Sant Pere, portarem a terme la I TROBADA ANUAL DE PLAQUES DE CAVA, des de las 10 a les 14 hores.

Tot allò, serà sempre en la nostra seu social de GAVÀ, carrer Sarrià núm. 9 (Centre Cultural)

27 de juliol 2007

finalitat de la associació


AMICS PLAQUES DE CAVA DE GAVÀ, es una associació legalment constituïda el 23 d’abril de 2006 i inscrita en la Generalitat de Catalunya, Secció 1a. del Registre d’associacions amb el número 32.802 i registrada en la Agencia Tributaria amb NIF. G-64226251.

La finalitat de l’associació, es la de promoure, organitzar i coordinar trobades d’intercanvi de plaques de cava.

El domicili social, es al carrer de Sarrià núm. 9 (Centre Cultural) de Gavà.

JUNTA DIRECTIVA

Xavier Madrid Marin - President

Alfonso Madrid Guerrero - Secretari

José Mª Garcia Esteban - Tresorer

Josep Crisol Giralt - Vocal

Jordi Ramirez Sánchez - Vocal